Царичанський аграрний професійний ліцей
Царичанський аграрний професійний ліцей
Царичанський аграрний професійний ліцей Царичанський аграрний професійний ліцей Царичанський аграрний професійний ліцей Царичанський аграрний професійний ліцей Царичанський аграрний професійний ліцей Царичанський аграрний професійний ліцей Царичанський аграрний професійний ліцей Царичанський аграрний професійний ліцей
Царичанський аграрний професійний ліцей
В.П.ШАРІВСЬКА - директор ліцею
В.П.ШАРІВСЬКА — директор ліцею, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти

ДПТНЗ « Царичанський аграрний професійний ліцей» є державним професійно–технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно–технічної та повної загальної середньої освіти. Ліцей здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації, як правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

Головним завданням ліцею є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей та стану здоров'я з метою задоволення потреб економіки у кваліфікованих і конкурентноспроможних на ринку праці робітниках.


работа дома

Царичанський аграрний професійний ліцей

Звіт директора
державного професійно-технічного навчального закладу „Царичанський аграрний професійний ліцей” Шарівської Віри Павлівни
за 2020-2021 н.р.

Протягом 2020-2021 навчального року діяльність колективу ліцею була спрямована на виконання основних завдань, передбачених планом роботи закладу освіти на цей навчальний рік.

За цей період проводилася активна робота над виконанням плану набору за регіональним замовленням, збереженням обсягу учнівського контингенту, удосконаленням організації навчально-виховного процесу, зміцненням матеріально-технічної бази, фінансово-господарської діяльності, навчально-методичного та кадрового забезпечення процесу підготовки кваліфікованих робітників за ліцензованими професіями з метою формування престижності висококваліфікованої робітничої професії.

Колективом ліцею під керівництвом департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, при підтримці виробничих підприємств, організацій, громадськості, батьків та здобувачів освіти за навчальний період проведена певна робота із удосконалення надання освітніх послуг.

Здійснено аналіз роботи закладу за попередній період, розроблені першочергові заходи щодо ліквідації виявлених недоліків, зокрема, підвищення рівня організації навчально-виховного процесу.

Організація діяльності ліцею здійснювалася на основі річного плану роботи, складеного, обговореного та затвердженого на засіданні педагогічної ради на початку нового навчального року.У відповідності до нього приймалися всі управлінські рішення, готувалися накази, розроблялися заходи, визначалися терміни виконання, конкретні виконавці та результати виконання заслуховувались на інструкивно-методичних, педрадах, нарадах при директорі. У 2020-2021 н.р. проведено 10 педагогічних рад. До початку 2020-2021 н.р. було перевірено й погоджено робочі навчальні програми і поурочно-тематичні плани викладачів та інша плануюча документація. Питання виконання навчальних програм, якість проведення занять адміністрація ліцею контролювала під час відвідування цих уроків, визначаючи в процесі аналізу послідовність і якість виконання програм.

Проведений аналіз показав, що навчальні плани і програми за 2020-2021 навчальний рік виконано в повному обсязі.

Середній бал успішності здобувачів освіти по ліцею за 2020/2021 н.р. становить 6,5. Аналіз результатів успішності показав, що в цілому по ліцею здобувачів освіти, які мають початковий та середній рівень навчальних досягнень, залишається стабільно багато. Даний факт свідчить про досить низький рівень організації індивідуальної навчальної роботи з здобувачів освіти, які мають початковий та середній рівень навчальних досягнень.

З метою контролю за якістю навчання та підготовкою здобувачів освіти систематично проводилися перевірочні, директорські контрольні роботи з предметів загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки. Оперативну, точну, об'єктивну інформацію про поточний стан навчально-виховного процесу надавали регулярні моніторингові дослідження аналізу різних сторін навчально-виховного процесу.

Згідно плану роботи у вересні-жовтні 2020-2021 н.р. проводилися діагностичні контрольні роботи у групах І курсів з окремих предметів. Перевірка мала на меті визначити рівень володіння теоретичним матеріалом, ступінь засвоєння основних понять та явищ вміння аналізувати, узагальнювати, співвідносити і критично оцінювати.

Результати написання діагностичних контрольних робіт за 2020-2021 н.р. показали: середній бал успішності – 2,7, якість знань – 1,2%.

Узагальнені результати написання діагностичних контрольних робіт за останні три роки відображено в таблиці:

Результати контрольних робіт показали, що переважна більшість здобувачів освіти має недостатню підготовку з базових предметів. Низький середній бал успішності зумовлено великою кількістю здобувачів освіти з початковим рівнем засвоєння знань загальноосвітніх предметів.

Протягом навчального року педагогічними працівниками було докладено чимало зусиль до підготовки державної підсумкової атестації у формі ЗНО.

Так у зв'язку з епідеміологічною ситуацією, яка склалася в Україні та згідно листа МОН України щодо реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2020-2021 навчального року», не всі здобувачі освіти виявили бажання здати ДПА у формі ЗНО.

У період підготовки до ДПА викладачі раціонально використовували засоби навчальних кабінетів: мультимедійні засоби, таблиці, схеми, роздаткові матеріали - насамперед те, що пов'язане з узагальненням значних обсягів навчального матеріалу.

З метою підготовки здобувачів освіти до складання ЗНО з усіх предметів, незважаючи на запровадження режиму надзвичайної ситуації та карантину, викладачі продовжили підготовку до іспиту із здобувачами освіти, використовуючи сучасні ІКТ дистанційного навчання. Для всіх навчальних груп закладу освіти створено віртуальні класні кімнати- Googl classroom, за допомогою яких викладачі мали можливість мобільно спілкуватися із здобувачами освіти. Також, педагоги надавали випускникам рекомендації щодо ознайомлення із різними освітніми вебресурсами та онлайн платформами для підготовки до ЗНО.

У період жовтень-листопад 2020 року в ліцеї проведено І етап Всеукраїнських предметних олімпіад з загальноосвітніх дисциплін.

Нажаль, здобувачі освіти нашого ліцею показали досить низькі результати знань із загальноосвітньої підготовки. Представники нашого закладу освіти також брали участь в проведенні І та ІІ етапів XVIIІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка.


Професійно-теоретична та професійно-практична підготовка

Навчально-виробничий процес в ліцеї здійснювався у відповідності до Державних стандартів та стандартів професійної (професійно-технічної) освіти. Обсяг регіонального замовлення здобувачів освіти на 2020-2021 рік становив 110 чол. і формувався за результатами проведеного аналізу потреби у кваліфікованих кадрах у регіоні та у відповідності до двосторонніх договорів на підготовку робітників, укладених з роботодавцями - замовниками кадрів, зокрема: ДП „Націонал плюс”, ТОВ „Царичанка”, ТОВ „МАЯК”, ТОВ „Шевченко”, ТОВ „АФ Колос”, ТОВ „АФ Вікторія”, ПП „Аграрник Приорілля”, ПП „Оріон Агрос”, СФГ „Сяйво”, ФГ „Грант”, СФГ „Дніпро”, ПП „Сади Приорілля”, СФГ „Лелеки”, ФГ „Дементьєв”, ТОВ „Господар”, ПП „Гетьман”, кафе „ТРІУМФ”, кафе „Старий млин”, кафе „Мальва”, ТОВ „Колос”, Агрофірма „Оріль”, ТОВ „Каскад”, СК „Радянський”, ТОВ „Інвест-гранд”, ПП „Гаврилова”, ПП „Дробот”, ПП „Делібалтов”ПП „Хоменко”, ФОП „Качан”, ФГ „Ніка”.

Всього було укладено 22 угоди.

Формування учнівського контингенту на 2020-2021 навчальний рік здійснювалось у відповідності до ліцен¬зованих обсягів, плану прийому, потенційних можливостей навчального закладу, у відповідності до чинного законодавства щодо освіти всіх рівнів і потреб ринку праці регіону у робітничих кадрах на підставі угод, укладених з підприємствами-замовниками. План набору здобувачів освіти на навчання за регіональним замовленням у 2020 році виконаний в обсязі 135 осіб (124 %). Контингент здобувачів освіти станом на 01.09.2020р. складав 288. Серед них:
- на базі базової середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти -173 чол.;

Враховуючи потреби ринку праці, рекомендації МОН України (лист від 18.06.2009 року за № 1/9-11) та упровадження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу за дуальною формою навчання у 2020 році прийнято рішення про запровадження елементів дуальної форми освіти.

На належному рівні в ліцеї здійснювалась навчально-виробнича робота. Створені необхідні умови для виконання у повному обсязі навчальних планів та програм. Лабораторно-практичні роботи та виробниче навчання здійснюється у лабораторіях, навчальних майстернях ліцею, а також на робочих місцях в умовах виробництва.

Виробнича практика здобувачів освіти організована на робочих місцях підприємств торгівлі та громадського харчування під керівництвом майстрів виробничого навчання та наставників від роботодавців.

З метою підвищення ефективності навчання і рівня професійної підготовки здобувачів освіти, поліпшення їх особистої відповідальності за якість навчання здійснюється поетапна атестація присвоєння початкових або чергових (наступних) кваліфікаційних розрядів з професій.

Згідно аналізу навчальних досягнень з предметів професійно-теоретичної підготовки в розрізі професій за 2020-2021 н.р. здобувачі освіти мають в більшості достатній рівень знань, при цьому, найвищий показник успішності - з професії „Кухар, офіціант”.

В лютому 2021 року відбулася Інтернет-олімпіада з професії «Робітник фермерського господарства» серед здобувачів освіти закладів професійсно-технічної освіти. Її метою було підвищення рівня знань здобувачів освіти із професійно-теоретичної підготовки, активізація інтересу до поглибленого вивчення предметів професійно-теоретичної підготовки.

За результатами оцінювання виконаних завдань учасник нашого закладу освіти здобувач освіти групи РФГ-27 Пісоцький Богдан зайняв третє місце.

На належному рівні проведена державна кваліфікаційна атестація здобувачів освіти з професії „Робітник фермерського господарства (квітневий випуск). При проведенні атестації враховувався фактичний рівень з професійно-практичної підготовки, навичок здобувачів освіти, їх відповідності вимогам навчальних планів і програм, кваліфікаційним характеристикам. Своєчасно і в установлені графіком навчального процесу строки проведені в усіх навчальних групах перевірочні роботи з виробничого навчання та поетапна атестація, де здобувачі освіти показали достатньо високий рівень кваліфікації з професій.


Випуск кваліфікованих робітників

У 2020-2021н.р кількість здобувачів освіти - випускників складає 81 чол., (квітневий випуск- 25 чол. та червневий - 56 чол.), які отримали разом з дипломом, свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, направлення на перше робоче місце.

Спільними зусиллями педагогів та роботодавців досягнуто високий показник працевлаштування здобувачів освіти - випускників квітневого та червневого випусків, який складає 93 %. Щорічно інформаційно-аналітичною групою проводиться моніторинг закріплення наших випускників на першому робочому місці через півроку після закінчення ліцею.

Велика увага приділяється працевлаштуванню здобувачів освіти із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Слід зауважити, що втрата контингенту за навчальний рік складає 4 здобувачі освіти.

Основна причина втрати контингенту–зміна постійного місця проживання ( виїзд за кордон).

Проаналізувавши прийом та відрахування здобувачів освіти за останні три роки, видно, що в ліцеї ведеться цілеспрямована робота з професійного відбору вступників, про що свідчить зменшення кількості відрахованих.

Вже не перший рік навчальний заклад співпрацює з ЄДБО щодо зарахування та відрахування здобувачів освіти з ліцею, замовлення документів про здобуття здобувачами освіти професійної освіти. Ця робота здійснюється на підставі наказів директора своєчасно.


Організація методичної роботи

Методична робота у ДПТНЗ „Царичанський аграрний професійний ліцей” у 2020-2021 навчальному році спланована і проводилася на підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 №119, відповідно до Рекомендацій щодо організації й проведення методичної роботи в системі післядипломної педагогічної освіти, розроблених науково-методичним центром середньої освіти Міністерства освіти і науки України(Лист МОН від 03.07 2002 № 1/9 - 318) наказу по ДПТНЗ „ЦАПЛ” «Про

Основні завдання методичної роботи ліцею у 2020-2021 н.р.

- Розвиток педагогічної творчості, ініціативи;

- Впровадження у практику роботи педагогів інноваційних технологій навчання;

- Вдосконалення роботи по виявленню та розвитку обдарованих та здібних здобувачів освіти;

- Удосконалення психолого-педагогічної освіти педагогів;

- Поширення педагогічного досвіду працівників ліцею шляхом друку матеріалів у інформаційно-методичному збірнику «Вісник»;

- Забезпечення змістовного наповнення веб-сайту ліцею.

За звітній період з метою удосконалення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки педагогів проводилися:

- Постійно-діючі психолого-педагогічні семінари «Педагогічний пошук» на тему «Упровадження інноваційних освітніх і виробничих технологій – ефективний засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників»;

- Методичний тиждень на тему: «Спрямування творчого потенціалу педагога на створення ефективних психолого-педагогічних умов саморозвитку здобувачів освіти».

- Педагогічні читання на тему: «Розвиток професійної компетентності педагогів – важлива складова якісної професійної освіти»

- Наставництво та надання адресної методичної допомоги молодим викладачам та майстрам виробничого навчання;

- Надання допомоги у розробці навчальних програм із предметів загально-професійної, професійно-теоретичної підготовок та виробничого навчання, розроблених на модульно-компетентнісній основі;

- Атестація педагогічних кадрів, як засіб підвищення педагогічної майстерності педагогів;

- Проведення конкурсів професійної майстерності «Кращий з професії» серед здобувачів освіти I –III курсів, які навчаються з різних професій;

- Предметні тижні.

Важливе значення належить впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій, що передбачає вміння викладачів та майстрів виробничого навчання використовувати засоби новітніх інформаційних технологій. Для цього в ліцеї створені сприятливі умови: обладнано кабінет інформатики (15 комп’ютерів), в наявності в методичному кабінеті є необхідна кількість комп’ютерів, підключених до Інтернету, Wi-Fi покриття у всьому навчальному корпусі, у трьох навчальних кабінетах педагогічні працівники мають можливість використовувати на уроках мультимедійну дошку. Комплексно-методичне забезпечення предметів наявне в електронному варіанті у 70% педагогічних працівників та міститься у паспорті кабінетів.

Педагогічні працівники ліцею брали участь у роботі обласних методичних секцій, готували виступи, презентації до засідань, демонстрували майстер-класи, охоче ділилися досвідом з колегами з інших ЗП(ПТ)О області, поширюючи свої творчі доробки в інформаційно-методичному збірнику „Вісник”.

Учнівський та педагогічний колектив ліцею у співпраці із батьками наших вихованців взяв активну участь (дистанційно) у обласному фестивалі-конкурсі „Педагогіка партнерства: від ідеї до результату”.

В умовах неперервного оновлення освіти в П(ПТ)ЗО важлива роль відводиться організації методичної роботи, яка є «мозговим центром» нашого закладу освіти. Методист та голови методичних комісій забезпечували оперативність та мобільність науково-методичної роботи, її випереджуючий характер і оптимальне поєднання індивідуальних та колективних форм, практичну спрямованість, науковість.

В основу методичної роботи педагогічних працівників ліцею покладено досягнення педагогічної науки і практики, систему аналітичних підходів та аналізу, організацію пошуку та впровадження в педагогічну практику інноваційних форм і методів теоретичного і практичного навчання, удосконалення кваліфікаційної компетентності педагогічних працівників, впровадження різноманітних форм індивідуальної і колективної роботи із здобувачами освіти, введення нових видів самостійної роботи для ефективного проведення навчально-виховного процесу.

З метою виявлення і розвитку творчості педагогічних працівників використовуються різні форми науково-методичної роботи: науково-практичні конференції, проблемні семінари та семінари-практикуми, творчі звіти, виставки-огляди навчальних кабінетів, лабораторій і майстерень, конкурси, змагання, відкриті уроки, засідання педагогічних рад, спільні засідання методичних комісій.

План методичної роботи, розроблений методистом з участю заступників директора, голів методкомісій, проаналізований та обговорений на педагогічній раді затверджено директором професійно-технічного закладу освіти. При його складанні враховувався аналіз стану методичної роботи та стану навчально-виховного, навчально-виробничого та виховного процесів за попередній навчальний рік, єдина методична тема, над якою працює педагогічний колектив на протязі 5-ти років, сучасні вимоги до проблем навчання і виховання, а також, пропозицій педагогічних працівників.

Метою колективних форм методичної роботи є підвищення майстерності всіх викладачів, майстрів виробничого навчання у процесі цілеспрямовано спланованих і реалізованих заходів. Однією з таких форм у ДПТНЗ „Царичанський аграрний професійний ліцей” є педагогічна рада. Як правило, питання, що виносяться на розгляд педагогічної ради, пов'язані з плануванням навчально-виховного процесу, організації роботи щодо удосконалення теоретичного, виробничого навчання та виробничої практики; роботи педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою, викладання навчальних дисциплін, обговорення результатів успішності здобувачів освіти та підсумкової, поетапної , державної атестації тощо.

На базі методичного кабінету ведеться індивідуальна і колективна методична робота, надається консультативна допомога педагогічним працівникам, здійснюється обговорення експериментальної дослідницької роботи.

Багаторічна робота, напрацьований матеріал викладачів та майстрів виробничого навчання зберігається на електронних носіях та в друкованому вигляді в методичному кабінеті закладу освіти.

У методичному кабінеті оформлено нові стенди з таким змістом: Єдина методична проблема, над якою працює колектив ДПТНЗ „ЦАПЛ”, Атестація, Передовий педагогічний досвід, Школа молодого педагога, Методична робота, Загальна інформація, На допомогу класному керівнику, Охорона праці.

Одним із найголовніших завдань методичного кабінету є надання допомоги викладачам і майстрам виробничого навчання у підвищенні їх педагогічної майстерності, у впровадженні в навчально-виховний процес інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду, в розвитку аналітичних та дослідницьких навичок. У виконанні цих завдань важливо, якими матеріалами забезпечений методичний кабінет, наскільки відповідають вони вимогам часу і потребам колективу.

У кожного викладача, майстра виробничого навчання, які атестувалися у попередні роки є своя власна папка, де зберігаються матеріали, розроблені ними в міжатестаційний період.

Атестації педагогічних працівників підлягало 5 педагогічних працівників. Атестаційна комісія ліцею детально вивчила систему роботи майстрів виробничого навчання та викладачів.

В ліцеї створені 3 методичні комісії, головами яких обрані і затверджені наказом по ліцею педагогічні працівники, які постійно знаходяться у творчому пошуку та активно займаються самоосвітою:

- викладачів суспільно-гуманітарної підготовки – керівник Дерець І.П..;

- викладачів природничо-математичної підготовки – керівник Дерець С.В.;

- викладачів та майстрів виробничого навчання з предметів професійно-теоретичної підготовки - керівник Векленко Л.М.

Діяльність методкомісій багатопланова й різноманітна за змістом, напрямами і формами. Це проведення відкритих уроків, їх самоаналіз та аналіз, предметні тижні, звіти викладачів і майстрів, огляд літератури, презентації ідей, методичні консультації досвідчених викладачів, майстрів і керівників з певних тем, розробка і схвалення розробок, проектів, рекомендацій, обговорення результатів контрольних робіт, моніторинг успішності. Кожна секція планує свою діяльність (10-14 засідань), виходячи з доведених до голів графіків проведення засідань обласних методичних секцій, обласних олімпіад та конкурсів професійної майстерності, а також, враховуючи графік проходження курсів підвищення кваліфікації, стажування.

Індивідуальна форма методичної роботи є надзвичайно ефективною, оскільки спрямована на задоволення освітніх потреб кожної особистості та конкретних запитів педагогічних працівників. Найбільш поширеними напрямками такої роботи в ліцеї є консультування та бесіди з різних питань: вибір та робота над проблемним питанням, атестація, підготовка доповідей, творчих звітів, оформлення методичних розробок, публікацій.

Обов'язковим елементом розвитку професійної компетентності педагогічних працівників є самоосвіта. Базовими компонентами такого виду діяльності є робота над методичною проблемою; вивчення науково-методичної, психолого-педагогічної та навчальної літератури; поглиблена підготовка до уроків; курси підвищення кваліфікації; виступи з доповідями; участь у колективних і групових формах роботи; вивчення передового досвіду колег.


Навчально-виховна робота та робота психологічної служби

Виховна робота в ДПТНЗ „Царичанський аграрний професійний ліцей” тісно пов’язана з навчальним процесом та направлена на розробку цільової творчої програми розвитку особистості здобувача освіти.

Планування та організація навчально-виховної роботи забезпечується відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641), Примірного положення про організацію і проведення виховної роботи у професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки (наказ МОН України від 16.04. 2002 № 257), річного плану роботи та інших нормативно-правових документів.

На основі річного плану складається місячний та плани виховної роботи в групах. Крім розділу «Виховна робота» річного плану окремо складаються заходи з профілактики правопорушень серед учнівської молоді, заходи з оздоровлення, організації відпочинку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під час канікул.

При складанні плану роботи ліцею звертається увага на основні напрямки роботи, а саме: організаційно-педагогічний, патріотичне виховання, фізичне виховання, етичне виховання, розвиток пізнавальної активності, розвиток духовної та національної свідомості, робота з батьками, правове виховання, організаційно-методична робота з класними керівниками, майстрами виробничого навчання та активами груп.

Облік роботи в групах класні керівники ведуть в спеціальних журналах класного керівника, де враховано всі види його діяльності: планування, педагогічне спостереження, робота з батьками, індивідуальна робота із здобувачами освіти підвищення освітнього рівня тощо.

У ліцеї створені всі умови для всестороннього розвитку здобувачів освіти, формування здорового способу життя. Наявні спортивний зал, спортивний майданчик із спортивними знаряддями – все це до послуг здобувачів освіти ліцею. Однак участь в обласних спортивних заходах доволі низька, це зумовлено відсутністю державного фінансування.

Традиційним стало проведення тематичних лінійок, присвячених знаменним датам (визволення Царичанського району від фашистських загарбників, пам’яті жертв голодомору, Дню Соборності та ін.). До традиційних свят масові заходи проводяться в актовому залі. Інформація про проведені виховні заходи висвітлюється на сайті закладу освіти.

Важливе значення має тісна співпраця педагогічних працівників з практичним психологом ліцею, робота якого сприяє здійсненню особистісно-орієнтованого підходу до методичної підготовки викладачів та майстрів виробничого навчання, створенню атмосфери співробітництва в колективі.

Протягом цього року змістовнішою стала навчально-виховна робота. Пріоритетними і надалі залишаються напрямки національно-патріотичного виховання учнівської молоді та виховання поваги до національних традицій та культури українського народу.

У 2020-2021 н.р. педагогічний та учнівський колектив ліцею був учасником багатьох заходів районного та обласного рівня, а саме: до Дня миру; до Дня Захисника України, до Дня української писемності та мови, до Дня пам’яті жертв Голодомору, година-спомин до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, цикл виховних годин: «Символи незалежної України»,«Ми пам’ятаємо героїв Крут», заходи до Дня Незалежності, мітинги до Дня Гідності та Свободи, Дня Соборності України.

У дистанційному режимі педагоги ліцею провели наступні заходи: година онлайн «Реквієм до Чорнобильської трагедії», флешмоб до Дня вишиванки, виготовлення маків до Дня пам’яті та примирення і день перемоги над нацизмом у другій світовій війні, історичний похід до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, віртуальна подорож краєзнавчим музеєм ; віртуальні дискусії до Міжнародного дня захисту дітей, до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни, до Міжнародного дня боротьби із зловживанням наркотиками та їх незаконним розповсюдженням, до Дня Конституції України. Крім того, здобувачі освіти ліцею брали участь у районних заходах з покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченка.

Приділяється увага у вихованні здобувачів освіти ціннісного ставлення до природи. У ліцеї постійно організовується робота з прибрання прилеглої території. В рамках цієї роботи проводилися висадження кущів та дерев, фарбування бордюр, проведено обрізку сухих кущів та дерев, упорядковано клумби.

Значну увагу приділено профорієнтаційній роботі: ліцей постійно співрацює з районним центром зайнятості населення та керівниками загальноосвітніх шкіл Царичанського району. Слід зауважити, що до карантинних заходів колектив запроваджував нові форми роботи у цьому напрямі, а саме, при проведенні зустрічей з майбутніми абітурієнтами проводилися тренінгові заняття в ігровій формі. При введенні дистанційного навчання профорієнтаційна робота не зупинилася, а навпаки активізувалася. Здобувачі освіти та педагоги ліцею почали створювати відеоролики в розрізі професії, рекламні оголошення, майстер класи, короткі відеофільми про своє дистанційне навчання та професії, якою навчаються, віртуальні подорожі закладом освіти. Все це постійно розповсюджувалося в соцмережах, рекламуючи саме наш заклад освіти.

В ліцеї працює учнівське самоврядування, що забезпечує участь здобувачів освіти у різноманітній урочній і позаурочній діяльності з метою залучення їх до громадського життя. Здобувачі освіти закладу є активними учасниками гуртків художньої самодіяльності, спортивних секцій, вони є активними пропагандистами здорового способу життя. Активно працює Рада з профілактики правопорушень на засіданнях, якої розглядаються питання пропусків здобувачами освіти уроків без поважних причин та низької успішності, порушення ними дисципліни на уроках та у позаурочний час. Для кожного конкретного випадку визначаються напрямки роботи і заходи профілактики правопорушень.

Систематично здійснюється оновлення банку даних на дітей пільгового контингенту, зміни до якого вносяться кожного разу після зміни у соціальному статусі здобувачів освіти.

Особлива увага приділяється індивідуальній роботі з учнями-сиротами та позбавленими батьківського піклування (6 учнів). При закінченні закладу освіти їм з послідуючим працевлаштуванням виплачується грошова допомога, що становить 6 прожиткових мінімумів.

Медичний огляд здобувачів освіти організовано відповідно до нормативно-правової бази. (згідно наказу МОЗ України від 23.07.2002р.№ 280 та наказу МОЗ України від 16.08.2010р. № 682). Щорічно здобувачі освіти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, уточнюються списки здобувачів освіти підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік.

Здобувачі освіти позбавлені батьківського піклування повністю охоплені гуртковою роботою. Всі здобувачі освіти даної категорії забезпечені житлом.

Забезпечення оздоровлення дітей під час літніх канікул в основному здійснюється за погодженням та за індивідуальним бажанням здобувачів освіти, опікунів та батьків.

Керівництвом ліцею встановлена тісна співпраця з службами у справах дітей та службами сектору ювенальної превенції Царичанського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області з питань дотримання їх прав. Постійно підтримується зв'язок з Службою у справах дітей при селищній раді та старшим інспектором ювенальної превенції Царичанської ОТГ з якими спільно проводиться робота щодо профілактики негативних проявів у підлітковому середовищі.

Основним завданням психологічної служби є забезпечення процесу соціалізації здобувачів освіти у навчально-виховній діяльності, захист їхнього психічного, фізичного, соціального і духовного здоров’я, сприяння педагогічно доцільному і безконфліктному входженню молодої людини у світ дорослих, підготовка до самостійного життя в суспільстві, попередження і педагогічна корекція вад та відхилень розвитку особистості.

Для реалізації цієї мети використовувалися різні види робіт:

1) консультативна, яка полягає в допомозі людині вирішити ті проблеми, з якими приходять до психолога;

2) діагностична – включає виконання різних методик, тестів, опитувальників

3) коректувальна робота направлена на подолання негативних явищ в навчальному закладі, в сім'ї, в соціальному оточенні і розвиток здібностей, формування особи учня.

4) профілактична робота, суть якої полягає в попередженні можливих неблагополучних проявів у психологічному і особовому розвитку здобувача освіти (пропагую здоровий спосіб життя, сприяю попередженню негативних явищ в учнівському середовищі);

5) навчальна діяльність

6) організаційно – методична робота

Організація роботи практичного психолога базувалася на поєднанні таких компонентів психологічного супроводу розвитку учнів, заходів, спрямованих на реалізацію державних, регіональних програм, наказів та рішень, запиту і специфіки навчального закладу, власного плану діяльності.


Охорона праці, безпека життєдіяльності та цивільний захист

Головною метою в ліцеї, щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності – є створення для кожного здобувача освіти та працівника безпечних умов навчання та праці, безпечної єксплуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих факторів на організм людини і як наслідок –зниження травматизму.

Безпечні умови праці і навчання учасників навчально-виховного процесу, соціальні гарантії у галузі охорони праці забезпечуються дотриманням законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», та положеннями: «Про комісію охорони праці у ліцеї»; «Про службу охорони праці у ліцеї»; «Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу у ліцеї»; «Про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» та інші; заходи, щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці й навчання, протипожежного захисту здійснювалися згідно розділу «Охорона праці» річного плану роботи, наказів та інших інструктивних матеріалів.

В ліцеї на підставі чинного законодавства організована система роботи з охорони праці, зокрема визначено обов?язки і відповідальність керівників та посадових осіб, щодо забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного та навчально-виробничого процесів, запобігання травматизму всіх учасників.

Здійснювався постійний контроль адміністрацією та комісією з питань охорони праці за дотриманням, забезпеченням відповідних умов та безпеки життєдіяльності в ліцеї.

Восени та весною пожежно-технічна комісія здійснювала технічний огляд стану будівель, комунікацій та внутрішніх приміщень закладу освіти.

Виробничий травматизм та професійні захворювання у 2020-2021 н.р.в ліцеї не зафіксовані.

Протягом року систематично здійснювалися заходи з цивільної оборони. Зокрема, восени 2020 року проведено навчальну евакуацію здобувачів освіти та працівників закладу освіти з метою відпрацювання алгоритму дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Під час тренувань проведено навчання з питань цивільного захисту, додатково роз'яснено порядок організації евакуації та обов'язки працівників ліцею.

Постійно здійснюється інструктування здобувачів освіти та працівників закладу освіти з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності, про що робляться відмітки у відповідних журналах.

У березні цього року з метою попередження та профілактики інфекційних хвороб для здобувачів освіти ДПТНЗ „ЦАПЛ” розроблено інформаційно-розяснювальні буклети «Коронавірус: профілактика інфікування і поширення», з яким їх ознайомлено дистанційноу зв'язку з епідеміологічною ситуацією, яка склалася в Україні.

В процесі підготовки об'єктів ліцею до весняно-літнього пожежонебезпечного періоду, у червні нами проведений повторний інструктаж працівників ліцею. З залученням класних керівників та майстрів виробничого навчання проведена роз'яснювальна робота серед здобувачів освіти, щодо правил безпечної поведінки та попередження надзвичайних подій в умовах літнього періоду на природі та на водних об'єктах, а також основні правила дотримання профілактики COVID-19.

Згідно вимог "Правил пожежної безпеки в Україні", оновлено плани евакуації, встановлено вказівники напрямків евакуації, куточки з питань цивільного захисту та безпеки життедіяльності в приміщеннях ліцею, а також оновлений та доукомплектований пожежний щит.

Здійснена заміна засобів пожежогасіння, в яких закінчився термін придатності. Електрощити оснащені схемами підключеня споживачів з пояснювальними надписами. В навчальних лабораторіях та в коридорах навчального корпусу встановлені таблички з телефонними номерами екстренних служб.


Забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами

Якісний склад педагогічних працівників на сьогоднішній день наступний:

викладачі

- спеціаліст вищої категорії - 11

- спеціаліст першої категорії - 3

- спеціаліст другої категорії - 1

- спеціаліст - 0

майстри виробничого навчання:

14 тарифний розряд - 8;

13 тарифний розряд - 2;

12 тарифний розряд - 1;

11 тарифний розряд - 3.

Педагогічні звання:

«Викладач-методист» -1 (Шарівська В.П.);

«Старший викладач»-4 (Носенко О.М., Орел В.В., Векленко Л.М., Дерець І.П.);

«Майстер виробничого навчання І категорії» -3 (Кіріченко В.В., Мацак М.М., Мосієнко М.І.); «Майстер виробничого навчання ІІ категорії» -3 (Байбуз О.В., Панич Ю.Г., Велегура С.В.)

Загалом тільки 11 педагогічних працівників мають педагогічне звання, що на сьогоднішній день становить 36 % усього педагогічного колективу.

Аналіз вікової категорії складу педагогічних працівників та майстрів виробничого навчання показує поступове омолодження колективу:

до 30 років-1 особа-2 %

30-40 років-5 осіб -12 %

40-50 років-11 осіб-27 %

50-60 років-9 осіб-22 %

старше 60 років-4 осіб-10 %

Одним із важливих елементів інноваційного розвитку нашого закладу освіти є зміцнення матеріально-технічної бази. За звітній рік в ліцеї продовжували створюватись всі необхідні умови для якісного навчально-виробничого процессу, оновлення та модернізації закладу.

Всі виплати здійснювалися у суворій відповідності до вимог законодавства України. Управління Державної казначейської служби здійснює суворий контроль за виплатою платежів, за відповідністю сум, зазначених у документах, сумам, зазначеним у розписі обласного бюджету, за відповідністю документів (договір, акт виконаних робіт/накладна, специфікація, додаткові угоди) чинному законодавству України.

ДПТНЗ „Царичанський аграрний професійний ліцей” здійснює контроль за оприлюдненням інформації про здійснені платежі на порталі ProZorro.

Аналітична система PrоZorro дозволяє отримати інформацію про те, що і на яку суму закуплено установою. У порталу дуже багато функцій: можна порівнювати обсяги закупівель в різні періоди, аналізувати закупівлі кожного розпорядника бюджетних коштів та ін.

Разом з тим слід константувати про наявність проблемних питань, зокрема, щодо капітального та поточного ремонтів: утеплення і ремонт фасаду; заміна даху; встановлення альтернативного опалення; створення сучасного спортивного майданчика; завершення робіт з ремонту службових та навчальних кабінетів.

Ефективною була робота колективу з наповнення коштами спеціального фонду бюджету до ведення карантинних заходів.


Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я здобувачів освіти та педагогічних працівників

У ліцеї відповідно до чинного законодавства діє Колективний договір між адміністрацією та первинною профспілковою організацією, Положення про преміювання працівників, Положення про стипендіальне забезпечення здобувачів освіти.

Ці документи максимально дозволяють стимулювати матеріально як здобувачів освіти, так і інженерно-педагогічних працівників, враховуючи їх соціальний стан, результативність роботи, складність і напруженість, активність у громадському житті.

У ліцеї працювали первинна профспілкова організація, яка зараз знаходиться в стадії реорганізації, рада закладу освіти, батьківський комітет, піклувальна рада, рада учнівського самоврядування. Налагоджено співпрацю з ними та забезпечено участь їх у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності ліцею.

Педагогічний колектив Царичанського аграрного професійного ліцею на найближчу перспективу 2021-2022 навчального року визначив такі пріоритетні напрямки діяльності:

- удосконалювати проведення уроків виробничого навчання в майстернях, на підприємствах; організацію проходження виробничої практики па підприємствах;

- при підготовці до наступного навчального року запланувати напрями роботи у режимі дистанційного та змішаного навчання, враховуючи епідеміологічну ситуацію, яка склалася в Україні;

- підвищувати результативність навчально-виробничого процесу, якість знань здобувачів освіти;

- удосконалювати педагогічну майстерність працівників ліцею шляхом підвищення кваліфікації, стажування, акцентуючи увагу на продуктивність роботи при складанні індивідуальних планів самоосвіти;

- будувати виховну роботу на культурно-національній та духовній спадщині та свідомості здобувачів освіти, естетичному, трудовому, військово-патріотичному вихованні;

- проводити активну профілактичну роботу серед здобувачів освіти, схильних до правопорушень, булінгу, тютюнопаління та інших шкідливих звичок;

- запроваджувати нові педагогічні та виробничі технології, як головні чинники якісної підготовки конкурентноспроможних кваліфікованих робітників;

- надавати методичну допомогу молодим педагогічним працівникам;

- удосконалювати матеріально-технічну базу ліцею;

- впроваджувати інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології; вдосконалювати професійно-педагогічну та методичну компетентність викладачів та майстрів виробничого навчання;

- вдосконалювати інформаційний та науково-методичний супровід педагогічних працівників;

- впроваджувати в навчальний процес сучасні виробничі технології з урахуванням регіонального компоненту;

- спрямувати роботу педпрацівників над новою єдиною методичною проблемою ліцею «Формування конкурентноспроможних кваліфікованих робітників шляхом впровадження інноваційних технологій» (І-й підготовчий) етап;

- організовувати роботу по вивченню, узагальненню та поширенню передового педагогічного досвіду педпрацівників ліцею та інших ЗП(ПТ)О області України;

- активізувати роботу з створення педпрацівниками методичних рекомендацій, розробок, творчих робіт, навчальних, електронних посібників тощо;

- заохочувати педагогічних працівників до друку власних напрацювань у періодичних виданнях професійного спрямування;

- розширювати спектр форм і методів роботи з обдарованими та здібними здобувачами освіти, залучити до творчої діяльності учнів-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- підвищувати рівень навчальних досягнень здобувачів освіти та культуру поведінки у закладі освіти.


Для підготовки кваліфікованих робітників є такі види техніки:

ДТ – 75 – 1 одиниця;

ЮМЗ – 6 – 1одиниця;

МТЗ -80 -1 одиниця ;

ІЖ 27151 – 1 одиниця ;

М 412 – 1 одиниця ;

ЗАЗ 968М – 1 одиниця ;

ГАЗ 52 – 2 одиниці ;

ГАЗ 53 – 2 одиниці;

КАМАЗ 5320 – 1 одиниця ;

Автобус «Ікарус-250-09» - 1 од.

ГАЗ 31029 – 1 од.

GEELY CK 1.5L

Автобус АСЧ-03 „Чернігів”


Розвиток науково-методичної підготовки педагогічних кадрів, формування системи інноваційної роботи

- нові підходи в роботі методичних комісій;

- обмін досвідом роботи з колегами, НМЦ ПТО в Дніпропетровській області; - участь у Міжнародній виставці „Сучасні заклади освіти”;

- участь в обласному методичному фестивалі;

- участь у STEM проектах;

- перехід на нові форми навчання (дистанційна, змішана);

- створення електронних засобів навчання(автор Векленко Л.М. “Робочий зошит для виконання лабораторно- практичних робіт з предмета “Бухгалтерський облік”, для підготовки кваліфікованих робітників за професією “Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних””. Автор Панич Ю.Г. ”Робочий зошит з виробничого навчання для підготовки кваліфікованих робітників за професією “Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних”. Роботи мають гриф МОН схвалено для використання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.


Модернізація матеріально-технічної бази, збільшення та ефективне використання фінансових ресурсів

1. Згідно районної Програми “Розвиток профтехосвіти на території Царичанської ОТГ на 2019-2022 роки”:

- придбали навчальні столи та столи для викладачів – 17 шт.;

- придбали стільці – 60 шт.;

- отримали сертифікат на суму 30 000 грн для ремонту техніки;

3. Оформили актову залу, відремонтували кабінет біології;

4. Поновили розділ “Воїни АТО” у музеї закладу;

5. Встановили меморіальну дошку загиблому в Ілловайському котлі випускнику Шмалію Валерію;

6. Оновили інтер?єр коридору у навчальному корпусі №2;

7. Створили сучасний кабінет інформатики;

8. Виконали план виробничої діяльності та надання педагогічних послуг.

 


Наші координати

Адреса:
вул. Соборна (Піонерська), 47,
смт. Царичанка,
Дніпропетровська обл.,
51000

Телефон/Факс:
+38 (05690) 31380

Електронна пошта: dptnzcapl@gmail.com

Читайте про нас у Фейсбуці


Царичанська ЗОШ

Українські легенди


лічильник встановлено
24.09.2014

2013-2021    ДПТНЗ "Царичанський аграрний професійний ліцей"